Bilag til 164 Christen Pedersen

Skifte efter ane nr. 164 Christen Pedersens første hustru

fra Voldhjerg Gode skifteprotokol G 445 - 2 Fol. 29

 

No 1 1777 1/4 ark. Anno 1777 Den 30te Augustij, som rette 30te Dagen, indfandt sig paa

Skifte Forvalteren Fuldmægtig Monsr. Müller fra Woldberg hans Vegne Michel Madsen fra Noe med tiltage 2de Wurderings og Vitterligheds Mænd Navnlig Daniel Pedersen og Christoffer Give begge fra Hvingel i Stervboe Huuset hos Enkermanden Christen Pedersen ibidem for at Registrere og Wurdere hvad Meubler og Løsøhre, som i bemeldte Stervboe forefindes til et

lovlig Skifte og Deeling i sin Tiid imellem Fornævnte Enkkemand Christen Pedersen og hans afdøde Sal. Hustrues i Ægteskab sammen avlet Barn Peder Christensen en halv aar gl. og

blev da efter forannavngivne Wurderings Mænds og Enke Mandens overværelse Registreret og Wurderet, som følger. –

I Gaarden Levende Creaturer: – 1 Sort Hoppe 14 aar 8 rd. 1 brun do 12 aar 10 rd. 1 Sort Mae Plag 2 aar 12 rd. 1 Sort Hest Plag 2 aar 9 rd. 1 sortbroget Koe faaet 4 Kalve, skal kiælve til Marts 54 rd. 1 Sort Broget dito, skal kielve til Juel 4 rd, 1 Sort Broget dito, skal kielve til Kyndelmesse, faaet 2 Kalve 3 rd. l hviid do uden Kalv faaet 2 Kalve 1 rd.4 m. l Sort Broget dito uden Kalv faaet 2 Kalve 2 rd. 4 m. 1 Rød Broget dito faaet 2 Kalve, men nu uden Kalv 2 rd.2 m. 1 Sort broget Stud udi 4de aar 5 rd.2 m. 2 ditto den ene sort Broget den anden hviid, gl. 2 aar 7 rd, 1 Graae Broget aarings Qvie  2 rd. 1 hvid Qvie Kalv 1 rd. 1 Sort Broget dito 5 m. 1 Stud Kalv 4 m.– 8 gl. Faar a 3 m. 4 rd. 4 Lam a 1 m. 8 s. 1 rd. i gl Væder 4 m. 1 Griis Galt 1 rd, 1 gl. Stok Bier –

1 Vogn og Vogn  Redskab – 1 beslagen Vogn med Hørrer Vogn Skrin og agestole 12 rd. 1 Træe dito med hør Tøj 5 rd. 2 par Sæller med Sive Puder 2 Hammelstokke l pr. lædder Kobler 2 rd.

Tømmer 5 m. 4 stk. Møg  Fiel á 8 s. er 2 m. 8 sk., 1 Ploug med Jern, Rede og Hiul 2 rd. 2 m. 1 Harve med 1/2 Jern og 1/2 Træee Tænder 3 m. l HakkelsKiste med Kniv 2 m. 8 sk. 2 Høeleer med vivter 1 rd. 2 m, 3 river l m. 1 Træe kande 4 s. l greb. 1 Skoul 6 m. 1 spade, 1 Jern greb 1 m.

1 Øxe, 1 kniv Tang 1 m. 8 s., 1 Sauge 8 s. 2 Plejl 8 s. Summa 115 rd. 5 m. 2 s.

Og da intet videre i Gaarden forefandtes, blev de 2de foran Angivne Wurderings Mænd, tilligemed Christen Nielsen fra Fornævnte Hvingel, som og tillige var overværende, tilspurgt

om de intet mere, denne Sinde vidste at angive denne Stervboe til Indtægt at beregne, hvortil de svarede, Nej, men i fald nogen mere siden skulde blive opdaget, skulde det til næste Skifte Samling for Skifteforvalteren rigtig blive af dennem og andre vedkommende til Kiende gjort. – Hvad Indboet er angaaende da kunde paa nærværende Tiid aldeles ingen Registrering eller Wurdering derover foretages, formedelst Enkemanden bemeldte Christen Pedersen var Syg og Sengeliggende, som ikke paalidelig i denne Tilstand kunde giøre Reede, eller om og paavise

noget af Stervboets Effecter, ikke heller fandtes der andre af Huusets Folk, uden nogle umyndige Tieneste Tyende, hvorfore det med fornævnte tilstedeværende deres samtykke, og med deres Raad blev opsat til næste Skifte Samling, som er af SkifteForvalteren berammet den 30te Septembr. Førstkommende. Imidlertiid lovede forannavngivne Overværende, at være ansvarlige

for, at intet af Stervboets Meubler eller Løsøre som ikke her i Pennen er anført, skulde bortkomme eller blive forringet inden berammede næste Skifte Samling, i nogen Maade.

At således i Dag Passeret er til Stervboet ut Supra staaer vi med Hænders underskrift

 Michael Madsen, Daniel Pedersen,  Christen Nielsen

Efter begiering til Vitterlighed, som overværende underskriver Christen Nielsen

 

Anno 1777 derud 30te Sept. efter vedtagen opsættelse Continuerer dette Skifte, hvor da mødte fogden Zønnicke Muller fra Voldberg for at see dette Skifte videre fremmet og om muligt tilendebragt, alt udi overværelse af 2de Vitterligheds Mænd Navnl. Daniel Pedersen og Christen Westergaard tilligemed Enkemanden og tiltage tilsyns Værge og Formynder paa det umyndige  barns Vegne Christen Nielsen, hvor da blev foretaget Registeret og Wurderet som følger.

 I Stuen: 1 Fyrbord paa Eege Foed 2 m, l do Skammel 8 s., 1 klock viiser 1 rd. 2 m., l bismer

af Træe 8 sk. nok 1 Fyrbord 10 sk, 2 Træe stole 1 m. 1 Jern kakkelovn 8 rd, l Fyr Kiste med Laas, 2 rd.

Paa en Seng: 1 Vadm.overdyne 4 m., 1 do underd. 1 m. 8 sk., 2 do Puder 1 s.

Paa 1 anden Seng: 1 Bolster overd. 3 m. 1 Vamels Holskl. 1 m. 1 do underd. 3 m,

2de Puder 1 m.

 Nok 1 Seng i et lidet Kammer: 1 Stibet bolster overd, 1 rd. l do underd. 4 m. 2 do Hoved Puder 3 m. 1 gl. Fyrbord 10 sk. 1 do stoul 8 s.

I et andet Kammer. l Øll tønde 2 m. 1 Kierne 1 m. 1 Stuol 8 s. 1 Solde 6 s. 2 Flasker 8 e. l Eege Kar l m. 8 s.

I Køkkenet: 1 Ildklemme 6 s. l Eege Kar 1 m. 6 a. l do dito 1m, 8 s,, 1 Spand, 1 Bøtte og 1 øret Ballie 1m. 6 s. 1 gl. Draugtønde 6 s. l Kaaber bryggers Kiedel ungefær paa 1/2 tønde 3 rd.

Dend Sl. Kones K1æder: – 1 Sort Vadmels Skiørt 2 m. i blaae Damaskes Trøje l rd. 2 m., 1 do Ka¿  2 rd, 1 blaae hiemmegiort trøje 2 m., l Caurtuns do 4 m., 1 brun Vadm. do 3 m,, 1 gren Stofte do 1 m, 8 a,, 1 brun kl. do 3 m, 1 Damaskes Bul med røde Ermer 3 m„ 1 strib bul 2 s., 1 Sort klædes Kioel 2 rd., l gren Stoftes skiørt 1 rd,, 1 teilsteens Skiørt 4 m., 1 graae hiemmegiort do 2 m. 8 a., l bl. hiemmegiort Skiørt 3 m., 1 brun do 2 m., 1 blaae bul 4 s. 1 Røe Rye Skiørt 4 m., 1 Cartuns Forkl, 2 m. l sort Kyse l s. 1 Røe Vadm. Skiørt 2 s,

                                                                  Indtægt Summa Summarum 150 rd. 5 m. 2 sk.

Dernæst blev fortfaret med Gaardens Brøstfældighed – Taxtion og Besætning saaledes:

Sals Huset som bestaaer af 11 Fag behøver til Reparation á Fag 2 rd. er 22 rd.

Øster Laden 12 Fag á 4 m. er 8 rd,

Vester Laden 13 Fag á 1 rd 2 m. er 17 rd. 2 m,,

Fæehuuset bestaaer af 15 Fag á Fag 5 m. er 12 rd. 3 m.,

til Besætning behøves 4 Bæster á stk. 10 rd. er 40 rd.

l beslagen Vogn  med behør 12 rd., 1 Ploug med tilbehør 4 rd. 2 m. harver 4 rd., l træe Vogn mere behør 5 rd., Til andet fornødent Redskaber i Gaarden behøves 2 rd

 Summa Udgift 126 rd. 5 m.

Naar nu Udgiften og Indtægten legges mod hinanden bliver til Deeling 24 rd. og som Faderen af Kierlighed til sit barn tilloed dend saameget af sin Part at Barnet kunde i vis Arv faae 20 rd., saa skal Faderen Christen Pedersen være samme betroet i Boen til førstkommende St.Hans Dag 1778, da hand til Formynderen Chri. Nie1sen i Hvingel udbetaler samme uden Rente, og svarer Faderen Barnet til Rente af samme Aarlig fra førstkommende Sct. Hans Dag og saalænqe de hos ham som formynderen indestaaer. – og som ingen ved dette skifte havde videre at erindre og Enkemanden tillige alle tilstedeværende lovede at holde skifte Forvalteren frie og skadesløs for dette Skiftes holdelse og Enkemanden begærede sig dette Skifte brev i lovlig form beskreven meddelt.  Saa blev dette saaledes lovlig holte Skifte Sluttet og tilendebragt      Datum ut Supra        

Paa Skifte Forva1terens Vegne som Fuldmægtig   Zønniche Muller

Christen Pedersen            Som Formynder Christen  Nielsen

Som Vitterlighed og Wurderings Mænd  Christen Westergaard, Daniel Pedersen