Bilag til 1182 Rudolph Boldevin

 

Slægts- og tilnavneregisteret nævner Claus Boldevins skifte 23.aug,1727. Det er undersøgt og synes ikke at have tilknytning ti1 vores slægt (Dueholmn, Ørum, Vestervig amters Skifteprot. 1728-1739.)

 

Personalhistorisk Tidakrift 1. række II 1881 s.236 ”Peder Syvs Børn”

Simon Boldevin, Købmand i Kjøbenhavn, død før 1702

gift 1693 med Ide Pedersdatter 1666-1754 Hellested – Køge

(Peder Syv 22.2,1631-18.2.1702, præst i Hellested

g.m.Karen Andersdatter Hoff, død 1699)

 

Personalhistorisk Tidskrift 2. række III 1883 s.286  ”Bidrag  til  dansk Persanalhiatorie under Christian V og Frederik IV s.271-293"

1677 Marts 19, Rudolff Boldevin l) sein Fr. in Simon Cronenbcrgs Grab.

1) Rudolf Boldevin, kgl.Bundtmager, Kjbhvns.Dipl.ZII 675.

 

Rigsarkivets læsesal 46.3 Nielsen, Kjøbnhavns Diplomatarium I1I s.675

Ved Strandede l2 (Matr.Nr) Rudolph Bolivin, kongens buntmager 510, 1000

(Grundtaxt 30.Okt.1689 og 1668)

Register.  Boldevin, Rudolf, Rolf, 1645-94 VI 256, 537, VII 439

VI 256 (Mandtal over Hovedskatten) 1645 Skoeboderee 3, Rolluff Boldevin og hans Hustru, Niels Hansen, Peder Piil, Vibecke stegerspige 1 rdl. 1 ort.

 

VI 537 28.Maj 1670  Om Oprettelse af et Bundtmagerlau,

Præsident,  Borgmestre og Raad i Kjøbenhafn.

C.5. Huad David Schwarts og Rudolph Boldtevijn paa samtlige bundtmaqer-laugets vegne her i woris reeideniz stad Kiøbenhafn for oss allervnderdanigts hafuer ladet andrage anlangende et lav for dennemd sielf herefter at maa nyde, kand j af hosfølgende deris allervnderdanigste supplication widere see og erfare.

Thi er voris etc. at j oss med allerforderligste edeia allervnderdanigste betenchning herom til videre woris ailernaadigste resolution i woris cantzalie tilstiller, hvorledis oc paa hvad maneer bemelte laug best oc gaufnligst sømmeligen indrettes kunde. Derefter etc. Hafniæ 28.maij 1670.

 

VII 439 31.juli 1694 Om Betaling for at have Render fra Husene til Kanalen. Rudolph Boldevin 20 Rdl..

 

Personalhistorisk Tidsskrift 2.række III 1888 s.273  "Bidrag  til  dansk

Personalhistorie under Christian V og Frederik IV s.271-293"

23.Oct.1667, Lorents Sassen Fr.K, D.gr.u.kl.G D.g.L.

Bundtmager, Medlem af de 32 mds,Rd. fra Schlesien,

ægtede 1637 Alheid Boldevin fra Enneburg (Sj.Reg.26.281)

Gift 2.g.1664 m. Justina Ellinger.

 

Personalhistorisk Tidskrift 7.række I 1918 s.162 (Testamenter 1660-70) 22.apl.1662 Seholt, Hans, Buntm. fra Schlesien

g.1637 m. Alhed Boldevin fra Fyrstendømmet Lyneburg, Uden børn,