Bilag til 107 Maren Andersdatter

 

 

Skifte efter (ane nr.107) Maren Andersdatter 23.8.1767-26.2.1826

 

 

 

Anno 1826 d.12.Marts anmeldte Husmand Michel Andersen (ane nr. 106) af Ingstrup, at hans Kone Maren Andersdatter ved Døden er afgaaet d. 28. foreg. m.

 Enkemanden hensidder i uskiftet bo ifølge lov 21.juni 1799.

 

 

Skifteprotokol for Børglum Klosters Gods G 35 side 659-661

 

 

 

 

 

Anno 1827 d.30de Juli indfandt sig udi Ingstrup Bye paa Børglumclosters Gods paa den Kongel.. Skifteforvalters Vegne Forvalteren Wurtz fra Børglumcloster hos Enkemanden Husmd.

herfra Michel Andersen for efter hans Begiæring at foretage Registerings og Vurderings Forretning efter hans ved Døden den 28. Februar f. a. afdøde Kone Maren Andersdatter  til  videre paafølgende Skifte imellem Arvingerne der blive anmeldt at være: l Søn Anders Jørgensen, myndig, fæstehusmand i Wedsted i Aabye Sogn, 1 do Andreas Michelsen ligeledes

myndig Vagtmester ved Currasser Regimentet i Horsens.-- l Datter Mette Michelsdatter 23 aar gl. ugift, tjenende i Vrinsted, 23 aar 1 ditto Ingeborg Michelsdatter, 14 Aar gammel, tjenende Gårdmand Niels Kraegdrup i bemelte Ingstrup.-- Ved Forretningen var nærværende Enkemanden Michel Andersen og som formynder for de 2de umyndige blev af Skifte Retten beskikket den afdødes Søstersøn Selveier Gaardmand Jens Andreas Kjær af Ingstrup, saa var og tilstede som Vitterligheds og Vurderings mænd Sognefoged Jens Christian Hansen af Borup - Husmand Jens Larsen af Ingstrup, i hvis Overværelse blev foretaget følgende Registering og vurdering. –

 

 

I Dagligstuen

1 Fuur Bord paa Fod,1 Træ Stol med Halmsæde,1 Stue Uhr i Fuur, 1 Fyre Kiste med Laas 1

3 stk. hvide Tallerkener, 3 Melkefade,1sort Melke Ring, l Leerpande, 1 Staalpande,1 Ildpande, 1 Mangelfiel og Træ, 1 Bismer, 2 gl. Salmebøger, 1 Skaal.

 

 

Paa et fast Sengested 1 graa og hvid olmerdugs Overdyne,1 brun og hvid underdyne, 1 Olmerdugs sort og hvid Hovedpude, 1 Par blaargarns Lagner,

Paa et do Sengested 2 gl. l blaargarns Lagen

I et lidet Kammer

4 Leer Fade, l Steen Munk og 3 Flasker, l rød Gryde og 1 Tallerken, 2 gl. Kasser, l gl. Øse, 1 Ruk H...... og 1 sort L......

I Frammerset

1 Leerkar, 1 St...,... og 1 Spaade, 1 ....teuj, 1 Spade og 2 Skovl samt 1 Greb, 1 Jern Gryde i Grue paa 1 1/2 skp. Rum, 1 Ildklemme, 2 gl. Kurve uden Baand, 1 Haand Qvern med Steene, 1 Staal Gryde

Paa Loftet

1 Fyre Kiste, 1 gammel H...tønde,1 Saltfading, 1 Øltrug og Anker, 1 Løb og 2 Bech, 1 Stre…. Og 1 Garnvinde, 1 Kierne og 1 gammel sort gryde, 3 Kornsække, 1 Fyrrekasse.

 

 

 

I Lahden

1 Øl anker, 2 Rystekar, 1 saltskovl, 1 Høelee og Saug, 2 River,1 Pleil og Hendskovl,1 Hiulbaare, Vandtrug og Spand ved Brønden

1 Hvidbroget Koe 5 Aar gammel, 3 Faar med 3 Lam

 

 

 

 

 

Meere forefandtes ikke at være Stervboet tilhørende, thi bliver altsaa Vurdering sluted

Summa i alt 41 rd 4 m. 6 sk.

                     

 

 

Vurderingsmændene erklærede paa Opfordring at have afsluttet denne Forretning efter deres Samvittighed og bedste Overbevisning, hvilket de i Medhold af Reskriptet af 6.August 1825 bekræfted med Lovens Eed "Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord,"-

J.C. Hansen   Jens Larsen

 

Enkemanden anmeldte at være bortskyldig følgende sum

1. Til Gaardmand Niels Maigdrup i Ingstup 2 rd.

2. " Ungkarl Peder Christian af Alstrup    1 rd

3. " Indsidder Otto Jokumsen i Ingstrup    2 rd

4. " Ungkarl Søren Kristensen ibi        2 rd

 

Skiftet blev derefter med alle Vedkommendes Samtykke udsat i 6 Uger til den 10.September nestkommende for at Enkemanden imidlertid kunne indhente den fraværende Arvings …. Erklæring med Hensyn til hans arve Ret her i Boet.

Det i Dag passerede blev med alle vedkommendes Underskrift bekræfted, -- Datum ut supra. –

 

Wurtz   Michel Andersen /med paaholt Pen/

 

H.C. Hansen

 

Jens Larsen Jens Andreas Kjær

                     

Anno 1827 den 10. September blev Skiftet efter Huuskone Maren Andersdatter af Ingstrup i Følge Opsættelse foretaget paa Stervbostedet af Skifteforvalterens Fuldmægtig Forvalter Wurtz

fra Børglumcloster i Overværelse af de 2de Testes Sognefoged Jens Christian Hansen af Borup og Huusmand Jens Larsen af Ingstrup. – Ved Forretningen var tilstede Enkemanden Michel Andersen og som Formynder for de umyndige var mødt Selveier Gaardmand Jens Andreas Kjær af bemeldte Ingstrup der tillige blev beskikket som Tilsynsværge for de fraværende Arvinger Anders Jørgensen og Andreas Michelsen. – Enkemanden anmeldte at han for henved otte

Uger siden havde tilskrevet Arvingen Andreas Michelsen som opholder sig i Horsens – og da underrettet ham om Skiftet efter hans afdøde Moder men at endnu ingen Svar var indløbet paa hans Skrivelse. –  Skifteforvalteren fandt sig ikke tilskyndet til derpaa at udsætte Skiftet, da det alleene ville medføre Udgifter som dette fattige Boe ikke kunne fordre. – og Skiftet blev derpaa optaget til Slutning samt Indtægt og Udgift balanceført som følger.–

Indtægter er efter den passerede Registering og Vurdering den 30de Ju1i sidstleden.

41 rd. 4 m. 6 sk.

Udgifter er derimod følgende. –

a) Bortskyldig Giæld som ved sidste Skiftesamling er anmeldt, . . . . . . .7 rd.

b) Skiftets Bekostninger nemlig. –

 

 

   A) Skifteforvalteren 1 pro cent af Indtægten 3 m.

   Justitsfondt heraf ,...    l0 sk.

  B) Revisions ......,.... 1/3 pro c.

  Kongens Kasse 20

c) For Skiftebrevets Beskrivelse paa 3 Ark a 50 sk.

Justitsfondt heraf 1 m 4 sk.

d) for 2 Dages Forretning    

e) Sognefogden for Tilsigelse til Skiftet

 f) Stemplet Papir til Skiftebrevet pr. af 1. Klasse med Forhøjelse

____________________

4 rd 1 m.15 sk.

Summa Udgift                    11 rd. 5 m.3 sk.

 

Naar samme fradrages foranstaaende Indtægt bliver Beholdningen

 

af hvilken Beholdning Enkemanden tilkommer det halve

 

og Børnene det andet halve med                 14 rd. 5 m. 9 1/2 sk

som deles i 2 Broder og 2 Søsterlodder og falder

paa enhvers Lod følgende.–

a) Sønnen Anders Jørgensen 1 Broderlod 4 rd.5 m. 13 10/12 sk

b) "  Andreas Michelsen ligeledes      4   5   13 10/12

c) Dattern Mette Michelsdatter 2 2 14 11/12

d) Ingeborg Michelsdatter     2 2 14 11/12

Balancerer  14 rd 5 m. 9 1/2 sk.

 

Af hvilke Arveposter de umyndiges Andeel straks bleve uddelte Formynderen Jens Andreas Kjer for at anvendes til hans Fornødenheder da samme ikke er af den Størrelse at disse i følge Anordningen bør udsettes paa Rente og de myndiges Andeel modtog Skifteforvalteren i Bevaring for at giøres Frugtbringende i Kongens Kasse indtil Arvingerne viste sig. – Da saaledes ingen meldte sig med videre til Erindring under Skiftet, saa blev samme – med Paalæg til Formynderen at styre for de umyndiges Arveposter og anvende disse til deres ..mtarv saaledes som han efter Anordningen agter at Til- og Forsvare, – herved slutted med alle Vedkommendes Underskrifter bekræftes. –  Datum ut Supra. –

 

Wurtz  Michel Andersen

/med paaholt Pen/

Jens Christian Hansen

 

Jens Andreas Kjær

 

Jens Larsen

 

(Dette skifte har været meget vanskeligt at tyde, og nogle steder er der en usikkerhed i meningen.)