Bilag til 104 Niels Nielsen

Fæstebrev for ane 104 efter ane 208 udstedt 1825, Fæsteprotokol G 35

 

 

Elisabeth Hillerup Ejerinde af Børglum ogWreilefclodtere.–

 

 

 

 

 

Gjør vitterligt at have stedet og

fæstet, ligesom jeg og steder og fæster til Niels Nielsen (ane nr. 104) i Wittrup, den Gaard sammesteds, Østergaard kaldet, som hans Fader Niels Nielsen Østergaard sidst har beboet, men nu til fornævnte Søn godvilligen afstaaet haver, hvilken Gaard, skyldende af Hartkorn 5 td. 5 skp. han sin livstid må nyde, bruge og i Fæste beholde paa følgende Conditioner.

l. At han til rette Forfaldstider betaler og udreder af Gaarden dens Hartkorn og Personer, alle Kongelige Skatter og andre Conditioner, afvelige Dele, som enten nu ere, eller herefter maatte paabuden, samt betaler Faderens Restance for 1823

2. Svarer udi Landgilde til hvert Anno Martinii 3 Tdr. 3 skp. godt ydefærdigt Byg, med anordnet Maal.–     

3. Forretter upaaklageligt i alle Maader, det Gaarden paaliggende heel Gaards Part Hoverie til Børglumcloster, efter den paa lovlig Maade med Godsets Bønder under 25. Maj 1792 oprettede og den 12. Juni udskrefne inden Retten bekræftede Hoverie Forretning, hvoraf en Extenit?, i Overensstemmelse med Forordningen af 6. Decbr. 1799, vedhæfted dette Fæstebrev. –

4. Vedligeholde og stedse tilsvare Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium, samt ført og Bedeken efter den herved hæftede Syns- og Overdragnings-Forretning saaledes, at samme til enhver Tid det maatte paafordres kan ansees i uforringet Stand, eller i andet Fald dets Tilhold til Fæstes Fortabelse.

5. Fæsteren skal være forbunden til at lade Gaardens Bygninger, paa egen Bekostning, forsikre i Brandcassen og selv deraf svare det aarlige Brandcontingent. –

6. Den med hans Fader, i Gaardens Afstaaelse under 9. November s.a. oprettede Aftægtskontract opfylde og efterleve Fæsteren i alle dens Ord, Clausuler og Punkter. –

7. Gaardens tilliggende Jorde, af alle Slags, det være sig Agger, Eng, Kelr? , Overdrev, og Tørvejord, behandles hver paa bedste Maade, saaledes som det egner og anstaaer en Dygtig og vindskibelig Bonde, ei deraf give mindste Forudlaan, eller Leis?, Høe, Foder, Giødning eller Tørv ikke lades frakomme Gaarden –ei heller medgaa deres Eiendom en skjrøs? Sand, Dige, Hæng eller Fladtørv uden foregaaende Tilladelse og Skud – eller Kuibtøes? allene efter Udviisning af Herskabet, alt i Følge Loven. –Iøvrigt retter Fæsteren sig efter Loven og Anvisningerne, viser tilbørlig Lydighed mod mig og Fuldmægtig, samt andre paa mine Vegne Udsendte, alt under dette Fæstes Fortabelse og anden lovlig Straf. – Fæsteren maa ikke indtage Indsiddelse, eller huuse Løsgængere,–

Udi Indfatning er accorderet 100 rdl.  skriver Et Hundrede Rigsdalere Sedler, –

Slutteligen anmeldes i Følge Forordningen af 25.Juni 1810 at det anførte Hartkorn er det samme, som forrige Faster havde i Besiddelse.

Til Stadfæstelse under min Haand og Segl.

Børglumcloster d. 30.0ctober 1825 E. Hillerup ( L.S.)

 

 

Som Lauværge i dette Tilfælde Arnold Jespersen ( L.S.)

 

 

 

Læst inden Børglum – Jerslef Herreds Ret den 24.Novbr. 1825

C. Hassing

 

hvorom Justitsparts-Retten vidner.– H.C. Theilmann

 

 

Betalt 4 m. 13 sk. fire Mark tretten Skilling Sølv

 

 

Reversfæstebrev for Gaardmand Niels Nielsen i Wittrup.

 

[Dette fæstebrev er ikke særlig let at 1æse, og tydningen nogle steder usikker, vist med ?, hvor ord ikke giver mening.

 

En fæsteaccord af 20. Marts 1843 viser, at  "Niels  Nielsen  af  Wittrup overdrages  i  fæste  sin  livstid   Peder   Christensen   Smeds   Huus sammesteds." Det må betyde, at han da flytter fra Gaarden og bor i  hus de sidste 9 år.]

 

Se også fæstebreve ved 208 og 416, som viser, at samme familie har været ved gården i flere generationer)

 

(Den vedlagte syns- og taxationsforretning)

 

Anno 1825 den 23.Juni mødte, ifølge Rettens forgaaende Udmeldelse af 7. April d. A. vi undertegnede Syns- og Taxationsmænd, sognefoged Jørgen Andersen og Selvejer Niels Thoft udi den Gaard i Wittrup, som har været beboet af Niels Østergaard, (ane nr. 208) men nu er overdraget i Fæste til Sønnen Niels Nielsen (anen nr. 104), for at afholde en lovlig Syns- og Taxationsforretning over bemeldte Gaards Bygninger, Besætning og Inventarium, saaledes som det i Dag er Fæsteren overleveret. Ved Forretningen var tilstede den til- og fratrædende Fæster, samt paa Herskabets Vegne - Forvalter Wurtz paa Børglum Kloster, i hvilkes Overværelse blev foretaget følgende Syn.

 

a. Rollingshuset, som vender i øster og vester, bestaaer af 13 Fag, med Task i vester Ende og Udskud for begge Sider, lang 30 1/2 Alen og breed i vester Ende 9 1/2 Alen, indrettet fra vester Ende 3 Fag til Vesterstue med et Kammer i den nordre Side, deri 2 Karme Vinduer, 3 Fag til Storstue med 3 Karme Vinduer, 1 Fag til Gang med Karme i nordre Side, 4 Fag til Dagligstue, deri 3 Karme Vinduer og 3 indpanelede Senge, 1 Fag til Kjøkken, hvori er opført Ovn og Skorsteen, 2 Fag til Bryggers – over Stuerne er Fielleloft.– Det Hele er opført af Furretømmer, med Straatag, og dels Klinede,

dels murede vægge. – I skikkelig god stand og  mangler allene.

 

 

2 Læs Tag, 2 Tylter Maals Blord,1/2 do enkelte 12 / Alinger

 

 

 

b. Lahden, sønder i Gaarden, vender i øster og vester, bestaaende af 11 Fag, eller Gulve, med en Task i vester Ende og Udskud rundt om, lang 49 1/2 Alen og breed i vester Ende 12 Alen. Indrettet til Lade, Lo og Hestestald. Opført af Furretømmer, med Straatag og klinede Vegge. I Skikkelig Stand og behøver alene til Reparation.

4 Læs Tag ,  1 Tylt dobbelt 12 / Alinger                                                                       

 

c.Et Huus vesten i Gaarden, bestaaende af 14 Fag, lang 35 1/2 Alen og breed i begge Ender 7 1/2 Alen. - Indrettet til Fehuus, Vognskur og Faaresti, opført at Fyrre Tømmer,

med Straatag og klinede Vugge. I skikkelig Stand og behøver alene til Reparation

2 Læs Tag.

Arbejdsløn for det Hele        2     4     Summa Brøstfald  26 rd

 

 

 

 

 

 

Dernæst eftersaa vi den ved Gaarden værende Besæetning og Invarium, og blev da Fæsteren overleveret følgende.

 

1 sortbruun Hoppe, 11 Aar, 1 ditto Hest, 6 Aar, 1 do Hoppe, 11 Aar, med Føl, 1 sort Hoppe, 3 Aar, 1 bruun do. 20 Aar

1 sortblisset Hest, 12 Aar

Aulings- og Gaardredskaber.

1 beslagen Vogn, med Afsæl, 1 ditto uden Afsæl,  l ny Trævogn, 1 Ploug med behør, 2 Harver med Jern-Tænder, 15 Nøgfjel, 2 Par Kornhekke, For- Bag- og Krogreeb, samt Svøb til 2 Vogne, 2 Laste Stænger, 2 Høleer med Drag

I Hakkelseskiste med Kniv, 4 River, 2 Pleiler, 1 Kaste- og Huulskoul, 1 Sædeløbe,  2 Jerngrebe, 2 Tørve-Spader, 2 Jerntyve, 1 Dragbaar og 1 Hjulbaar, 2 Høleer med Drag, Dratte- og Kjøretøj til 6 Heste, 1 lang Stige,1 Slibesteen med Jernaxel,

Vandtrug og Spand ved Kilden, 6 Korn Sække,

 

 

Summa Besætning og Inventarium 153   2   8

 

Foranførte Besætning og Inventarium ansaa vi tilstrekkelig til Gaardens Drift og det deraf forrettede Heelgaards Part Hoveri til Børgl. Closter.– Gaarden straar for Hartkorn 5 Tdr. 5 Skp., og den aarlige Udsæd til samme blev angivet at være. 4 Tdr.Vinterrug, 8 Tdr. Byg, 3 dr.Blanding og Havre 8 Tdr., som stod paa Marken i god Grøde.– Det fornødne Tærekorn for Fæsteren og Hustru, med Karl, Pige og Dreng, forefandtes indtil Indaulingen. At denne Syns- og Taxationsforretning er afholdt efter vores Samvittighed og bedste Overbevisning, det vil vi til næste Thing bekræfte med vor Eed.

Datum ut Supra. –

Jørgen Andersen            Niels Thoft

Som fratrædende Fæster fornøjet med Forretningen  Niels Nielsen, med paaholdt Pen. –

Som ny Fæster ligesaa. Niels Nielsen

Paa Herskabets Vegne tilstede ved Forretningen

Wurtz

Irettelagt den 30. Juni 1825. – C. Hasting

Mændene afhjemlede derpaa Forretningen med Lovens Eed, hvorefter de blev dimitterede.

Saaledes udstedes denne Synsforretninq herved under

vore Hænder og Seigl. –

Actum ut Supra. –

C. Hasting   (L.S,)        H.P. Theilmann  (S.L.)

Betalt til Dommeren Gebyhr    2 m. 4 sk. Justitsfonden  7 1/2

Er to Mark elleve en halv Skilling Sølv. -Hasting

Hvorfor mig betalt  2 m.4 sk.   Justitsfonden                   7 1/2

Papir  2

Skriver to Mark og elleve en halv Skilling Sølv.–